จังหวะดนตรี... สร้างจังหวะชีวิต...

สัญชาตญาณที่ถือกำเนิดมาพร้อมมนุษย์ ก็คือ สัญชาตญาณทางดนตรี ซึ่งมีอยู่ในเด็กทุกคน องค์ประกอบทางดนตรีที่ดึงดูดใจเด็กได้ดีที่สุดก็คิอ "จังหวะ" ซึ่งเป็นสิ่งที่พบได้ในร่างกายของเรา ดังนั้นร่างกายของเราจึงเป้นเสมือนเครื่องดนตรีชิ้นแรกสุด จังหวะธรรมชาติ ที่มาพร้อมกับเรานี้ มีบทบาทต่อทุกจังหวะของชีวิตในก้าวต่อๆ ไป

eurhythmics

Eurhytnmics คืออะไร

Eurhythmics หมายถึง "จังหวะที่ดี" ซึ่งค้นพบโดย Emile Jaques-Dalcroze ศาสตราจารย์ทางดนตรีชาวสวิส หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากฝึกฝนทักษะทางจังหวะ ดนตรียังเป็นสื่อในการสร้างวินัย รูว่าควรจะทำอะไร เมื่อไร ฝึกการควบคุมตัวเอง ให้การฟัง การสั่งงานของสมอง และร่างกายมีการสอดคล้องเชื่อมโยงกัน

หัวใจของ Eurhythmics ประกอบด้วย 3 อย่างคือ จังหวะเคลื่อนไหวของร่างกาย อันที่สองเป็นทักษะการฟัง และสุดท้ายที่เน้นมากคือ การสร้างสรรค์สิ่งที่เรียนมาทั้งหมด ซึ่งตรงนี้ จะทำให้ Eurhythmics แตกต่างจาการเรียนดนตรีแบบอื่นๆ เพราะต้องประกอบไปด้วย 3 สิ่งนี้ เด็กที่เรียนจะต้องรู้จักฟังจังหวะให้เป็น เข้าใจจังหวะ และเมื่อเข้าใจแล้ว ก็ต้องสร้างสรรค์งานของตัวเองได้

ห้องเรียน Eurhythmics สอนอะไร

กิจกรรมเกมส์ดนตรีของ ดาลโครซ ยูริทธมิกส์ มีหลากหลายรูปแบบที่ท้าทายความสามารถที่แตกต่างกันไปตามวัยของผู้เรียนตั้งแต่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ไปจนถึงผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักดนตรีอาชีพ การเล่นเกมส์นั้นต้องอาศัยการใช้สมาธิที่จดจ่อ ทักษะการฟังที่ละเอียดอ่อน ตลอดจนการกระตุ้นให้สมองคิดแก้ปัญหาค้นหาคำตอบ ก่อให้เกิดการประสานการทำงานของหู (Ear) ร่างกาย (Body) และความคิด (Mind) เป็นระบบที่สอดคล้องกัน โดยมีดนตรีเป็นสื่อกลางด้วยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกบอล ผ้าสี ห่วงฮูลาฮูป เตรื่องมือเคาะจังหวะต่างๆ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนานในการเรียน ทั้งตา หู อวัยวะทุกส่วนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ทั้งร่างกาย และจิตใจ ส่งผลให้สมองของเด็กเติบโตพัฒนามีความสามารถยิ่งขึ้น และนี่คือการผสานกันระหว่างร่างกาย จังหวะดนตรี ซึ่งจะนำไปสู่จังหวะชีวิตที่ดี

eurhythmics

ผู้เรียนได้อะไรจาก Eurhythmics

 • ช่วยเสริมสร้างความประทับใจในดนตรีให้กับผู้เรียน (Impression in Music)
 • สร้างทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Lisening Skills)
 • ฝึกไหวพริบการตอบสนองต่อดนตรี (Music Awareness Through th Senses)
 • เสริมความรู้พื้นฐานทางดนตรี (Musicianship)
 • พัฒนาความกล้าแสดงออกทั้งทางความคิด และความรู้สึก (Self Expression)

 

ประโยชน์ต่อพัฒนาการของเด็ก

 1. การพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกาย (Motor Skills)
 2. ความสามารถในการรับคำสั่ง และปฏิบัติตาม (Follow Direction)
 3. ปลูกฝังสมาธิในการเรียน (Concentration)
 4. พัฒนาการจัดระบบความคิดให้ดีขึ้น (Well Organized Thought Development)
 5. เสริมสร้างบุคลิกภาพในเด็กแต่ละคน (Strengthening of Individual Characters)
 6. พัฒนาทักษะในการเข้ากลุ่ม (Social Awareness)
 7. ส่งเสริมความเป็นผู้นำและการตัดสินใจ (Leadership & Decision Making)

ผู้สนใจ ในประเทศไทยมีการสอนที่ Eurhythmics Center โดยครูปูเป้ (อ. นิลวรรณ โรจนเสถียร) นอกจากนี้ยังมีการเปิดอบรมให้กับครูผู้ฝึกสอน หรือผู้สนใจเพื่อนำไปใช้ในการสอนอีกด้วย

ข้อมูล Eurhythmics Center