เพราะไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยาก

 

                ดร.สุจินดา ขจรรุ่งศิลป์ จากสาขาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยถึงสภาวการณ์ในการสอนเด็กไทยให้มีคุณธรรมประจำใจเพื่อก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตในวันข้างหน้าว่า การสอนเด็กให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริตนั้นต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กช่วงปฐมวัย โดยพ่อแม่ต้องสาธิตการเป็นคนซื่อสัตย์ให้แก่ลูก ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างให้ลูกแม้กระทั่งการพูดโกหกพ่อแม่ก็ไม่ควร ถ้าพ่อแม่ตระหนักในเรื่องเหล่านี้และมองเห็นว่าปัญหาความซื่อสัตย์สุจริตเป็นปัญหาระดับชาติต้องมาช่วยกันปลูกฝังลูกหลานให้มีคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตก็ต้องทำตัวเป็นแบบอย่าง ที่ผ่านมาเราไม่เข้มข้นในการสอนให้เด็กไทยมีคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต สังคมไม่นิยมส่งเสริมเชิดชูความดี สังคมไทยให้ความสนใจเรื่องคุณธรรมแบบไฟไหม้ฟาง ใส่ใจกันเพียงชั่วครู่ชั่วยามแล้วก็เลิกใส่ใจ ไม่จริงจังกับปัญหาเหล่านี้

 

                "การปลูกฝังคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต สังคมต้องขับเคลื่อนทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียน สังคม และสื่อซึ่งถือเป็นหน่วยที่สำคัญอย่างมาก อยากเสนอว่าสื่อซึ่งอาจจะเริ่มจากหนังสือพิมพ์หรือสื่อวิทยุ โทรทัศน์ควรมีกรอบเล็กๆ หรือรายการสั้นๆ เปิดเป็นพื้นที่ให้บุคคลที่กระทำความดี ซึ่งเป็นความดีเล็กๆ ที่สามารถสร้างกำลังใจ ความมั่นใจ ภาคภูมิใจให้กับผู้กระทำความดีได้ เช่น เก็บขยะบนถนน ลุกขึ้นยืนให้เด็กคนชรานั่ง

 

                คนในปัจจุบันนี้ไขว่คว้าความสุขใหญ่ๆ จนลืมความสุขเล็กๆ บ่อยครั้งที่เรามองไม่เห็นความสุขเพราะเรามัวแต่ไปยึดติดกับความสุขใหญ่ๆ การเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมความดีควรจะเร่งทำและไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กๆ ควรจะมีโอกาสได้รับการยกย่อง เชิดชู บอกเล่าว่าได้ทำความดี ถ้าช่วยกันทั้งสังคม ไม่ว่าจะเป็นบ้าน โรงเรียน สังคมโดยสื่อก็เปิดพื้นที่เราจะมีคนที่ตระหนักในคุณค่าความดีงาม เห็นคุณค่าของคุณธรรมมากขึ้น"

 

                ดร.สุจินดา กล่าวอีกว่า จะเห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาในเรื่องความซื่อสัตย์ การคอร์รัปชั่น การโกงกันมากขึ้นเรื่อยๆ เราต้องมาดูว่าเหตุที่คนๆ หนึ่งกระทำพฤติกรรมเช่นนี้อาจเป็นเพราะเขาไม่มีจะกิน ยากจนหรือไม่ได้รับการสั่งสอนอบรม หรือคนบางคนก็ได้รับการสั่งสอนแต่คุณธรรมในใจไม่มั่นคง คุณธรรมในตัวจึงแกว่ง ไม่ได้ตอกย้ำคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นว่าคนบางคนเคยมีจุดยืนที่ดีและเริ่มแปรเปลี่ยนไป เพราะเอาตัวเองไปยึดติดกับครอบครัว อยากเห็นลูกและภรรยาสบาย อยากเห็นลูกและภรรยาก้าวหน้า จึงทำให้ตัวเองเสียจุดยืนในด้านคุณธรรม สังคมไทยจึงเป็นสังคมที่คุณธรรมในตัวคนไม่มั่นคง และแกว่งได้ง่ายมากเมื่อมีปัจจัยต่างๆ เข้ามากระตุ้น

 

ที่มาหนังสือพิมพ์ข่าวสด