งานครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ป.อินทรปาลิต
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับบริษัท ซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)
วันอาทิตย์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓
ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ ณ ห้องประชุม ๔ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 
-----------------------------------
 
ภาคเช้า
๙.๐๐       น.            ลงทะเบียน
๙.๓๐      น.            นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน
                                ประกาศเกียรติ  ป.อินทรปาลิต 
ชมวีดีทัศน์ ครบรอบ   ๑๐๐ ปีชาตกาล ป.อินทรปาลิต
๑๐.๐๐    น.            ปาฐกถา สังคมไทยกับหัสนิยายของ ป.อินทรปาลิตโดย ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร์
๑๐.๓๐    น.            น้ำชา-กาแฟ
๑๐.๔๕   น.            อภิปราย ป.อินทรปาลิต นักเขียนอมตะมหัศจรรย์ของไทย
                                ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ / ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล / พลตำรวจโทพีระพงศ์ ดามาพงศ์
พันเอกบัญชร ชวาลศิลป์ / บุญชิต ฟักมี
ดำเนินรายการโดย เจน สงสมพันธุ์
๑๒.๓๐   น.            รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 
ภาคบ่าย
๑๓.๓๐    น.            สนทนากับทายาท ป.อินทรปาลิต: ปริญญา อินทรปาลิต 
                                นำสนทนาโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง
๑๔.๐๐    น.            อภิปราย ขอเขียนเรื่องตลกด้วยคนครับ ป.อินทรปาลิต โดย ไมตรี ลิมปิชาติ
 นิ้วกลม  / ชาติ ภิรมย์กุล  /  “ต่าย ขายหัวเราะ”
ดำเนินรายการโดย กนกวลี พจนปกรณ์
๑๕.๔๕ น.            น้ำชา-กาแฟ
๑๖.๐๐    น.            การอ่านบทประพันธ์ของ ป.อินทรปาลิต โดยนักเขียนและนักอ่านที่ชื่นชม ป.อินทรปาลิต                               ฉลองทศวรรษการอ่านแห่งชาติ ๒๕๕๒-๒๕๖๑
                                ดำเนินรายการโดย จเลิศ เจษฎาวัลย์ 
๑๗.๐๐    น.            ชมัยภร แสงกระจ่าง ปิดงาน                 
                                                                               
---------------------