Green Fair 09วิถีการกิน การอยู่ และฤดูกาล (Season food and Living Culture)

10-13 ธันวาคม 2552 ณ อุทยานแบญจสิริ

รักษ์สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อินทรีย์ รับประทานผักผลไม้ตามฤดูกาล สามารถผลิตได้ในท้องถิ่น และส่งเสริมวิถีการกิน-อยู่พื้นบ้าน

ประเทศไทยของเรามีความหลากหลายทาง ชีวภาพสูง ทั้งพืชผัก ผลไม้ สมุนไพรต่างๆ รวมถึงต้นไม้และสัตว์น้อยใหญ่ ที่เกื้อหนุนระบบนิเวศน์ให้มีความสมดุล ก่อให้เกิดเป็นความอุดมสมบูรณ์ แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตในสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อันเป็นผลจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้การพึ่งพาอาศัยกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติลดน้อยลง ความเจริญเหล่านี้ได้ส่งผลต่อการเบียดเบียน และการทำลายทรัพยากรทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้สังคมไทยขาดความเชื่อมโยงกับระบบนิเวศน์ท้องถิ่นโดยสิ้นเชิง ซึ่งแท้จริงแล้วคนเรายังต้องอาศัยธรรมชาติ และต้องมีชีวิตที่สอดคล้องกับการหมุนเวียนเปลี่ยนตามวัฏจักร ของดิน น้ำ อากาศ และสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เราจึงต้องหาวิถีดูแลความอยู่รอดในระบบนิเวศน์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมั่น คง จึงก่อเกิดเป็นวิถีสีเขียว ซึ่งมีแนวคิดมาจากการเกษตรแบบธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์

การออกร้าน แสดงผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ผลผลิตจากป่า และผลผลติชุมชน ให้เลือกสรร
- ข้าวกล้อง ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมนิล ข้าวสังห์หยด
- ถั่วและธัญพืช ลำไยอบแห้ง เต้าเจี้ยว ซีอิ๊ว เนยงา แยม
- ไข่ไก่ นม น้ำข้าวกล้องงอก ขนมปังออร์แกนิก น้ำผึ้งป่า
- กาแฟ ชาสมุนไพร ชาผลไม้ น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร
- ผักและผลไม้สดตามฤดูกาล
- น้ำมันมะพร้าว น้ำมันงา ขี้ผึ้งนวดคลายเส้น สมุนไพรขับไล่แมลง
- สบู่ ยาสระผม ครีมนวด ครีมล้างหน้า ครีมบำรุงผิว เครื่องสำอางค์จากสมุนไพร
- น้ำยาซักล้างและทำความสะอาดจากสมุนไพร น้ำยาล้างจานจากผิวส้ม จุลินทรีย์เพื่อทำความสะอาดและบำบัดน้ำเสีย
- ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าฝ้ายอินทรีย์ทอมือ
- หนังสือทางเลือก ของที่ระลึกจากชุมชน

ข้อมูลเ้พิ่มเติม Green Fair' 09