Rafe Esquith (เรฟ เอสควิท)

พบกับ ครูเรฟ เอสควิท ครูสอนดีชาวอเมริกัน ผู้เขียนหนังสือ “ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ : สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 54 (Teach Like Your Hair’s On Fire: Methods and Madness inside Room 56)” ซึ่งเป็นหนังสือที่หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ ยกให้เป็นหนังสือที่ปลุกกระแสการ “ปฏิรูปวิธีการจัดการศึกษาของเด็กๆ ในอเมริกา” และ bestseller ในปี 2007 ในเวทีเสวนาหัวข้อ "ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ" วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 13.30-15.30 น. งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติครั้งที่ 16 ที่ห้องประชุม Meeting Room 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Teach Like Your Hair's on Fire

โดย ‘ครูเรฟ’ ได้รับการชื่นชมไปทั่วโลกว่าเป็นครูผู้ทุ่มเทเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนของตนโดยใช้นวัตกรรมการสอนถือเป็นตัวอย่างในเรื่อง “สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง” จะพบกับครูไทยซึ่งเป็นตัวแทนของ “ครูสอนดี” จากทั่วประเทศ เพื่อบอกเล่าถึงการพัฒนาคุณธรรม 6 ระดับที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของลอว์เรนซ์ โคห์ลเบิร์ก (Lawrence Kohlberg) เพราะครูเรฟเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีงาม (character education) ให้แก่เด็กมีความสำคัญยิ่งกว่าการมุ่งทำคะแนนสูงๆ ในการสอบ โดยมี ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช (ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมและอดีตประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) รศ. ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ (อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาฯ) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเปรียบเทียบกับสภาพการณ์ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

"สอนเป็น เห็นผล คนยกย่อง" ครูสอนดี ในแบบ 'เรฟ เอสควิท' (ประวัติและผลงาน)

หนังสือ “ครูนอกกรอบกับห้องเรียนนอกแบบ : สรรพวิธีและสารพัดลูกบ้าในห้อง 54 (Teach Like Your Hair’s On Fire: Methods and Madness inside Room 56)”