สัมมนาทางวิชาการ ปอกเปลือก “อุตสาหกรรม” วัฒนธรรมประจำวัน

จากอดอร์โนถึงจตุคาม กระเป๋าหลุยส์ คอนโดกลางเมือง เพลงป็อป ไอ้มดแดง เกมออนไลน์ หลักสูตรรปศ.และนโยบายวัฒนธรรม: สารพันเรื่องอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประจำวัน
 

กำหนดการ
สัมมนาทางวิชาการ ปอกเปลือก “อุตสาหกรรม” วัฒนธรรมประจำวัน
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2553
ณ ห้องประชุม 207 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เวลา 08.30 -  09.00 น. ลงทะเบียน
เวลา 09.00 – 09.15 น. ผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวเปิดงาน
เวลา 09.15 – 10.30 .

อุตสาหกรรมวัฒนธรรม : จากแนวคิดถึงนโยบายวัฒนธรรม

นำเสนอโดย  ดร.เกษม เพ็ญภินันท์   ภาควิชาปรัชญา  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวิริยะ  สว่างโชติ    นักวิจัยอิสระ 

วิจารณ์โดย    รศ
.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล  สถาบันศาสนาวัฒนธรรมและสันติภาพ   มหาวิทยาลัยพายัพ  

เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 10.45 -12.00 . คติทางวัฒนธรรม : จากจตุคามถึงอุตสาหกรรมการศึกษา

นำเสนอโดย  ผศ.ดนัย  ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์  ภาควิชาปรัชญา คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ธนศักดิ์  สายจำปา  สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกริก 

วิจารณ์โดย     ดร.จักรกริช  สังขมณี 
ภาควิชาสัมคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 15.00 . สินค้าทางวัฒนธรรม : จากมือสองของปลอมถึงคอนโดกลางเมือง และเกมออนไลน์

นำเสนอโดย อาจารย์ปิยรัตน์  ปั้นลี้  สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยพายัพ 

ดร.สันต์  สุวัจฉราภินันท์  คณะสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อาจารย์ ชินวร  ฟ้าดิษฐี  ภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิจารณ์โดย  ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวลา 15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.15 – 16.30 . บันเทิงเชิงวัฒนธรรม : จากเพลงป็อปถึงไอ้มดแดง

นำเสนอโดย  คุณดุษฎี  วรธรรมดุษฎี   นักวิจัยอิสระ

ดร.เกษม เพ็ญภินันท์   ภาควิชาปรัชญา  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วิจารณ์โดย   ดร.บัณฑิต  จันทร์โรจน์กิจ  ภาควิชาปกครอง คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(
นำเสนอข้อวิจารณ์แทนโดย อาจารย์ฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร)
เวลา 16.30 -17.00 . สรุป โดย ดร.เกษม  เพ็ญภินันท์

หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม