เสกสรรค์ ประเสริฐกุลเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสนทนากับเสกสรรค์ ประเสริฐกุล ในหัวข้อ ‘ชีวิตและการเขียนหนังสือ’

ดำเนินรายการโดยอาจารย์พัชราภา ตันตราจิน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ‘ความคิดทางสังคมการเมืองของเสกสรรค์ ประเสริฐกุล’ และ เวียง-วชิระ บัวสนธ์ แห่งสำนักพิมพ์สามัญชน

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 หรือวันมาฆบูชา

เวลา 14.00-16.00 น. จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

สำรองที่นั่งได้ที่

 คุณกบ ศรีสุคล พรมโส

โทรศัพท์ 02 247 0013 ต่อ 4141-2 และ 4147 หรือโทรสาร 02 248 5852 หรือทางอีเมล exh_once@hotmail.co.th