Eurhythmics หมายถึง "จังหวะที่ดี" ซึ่งค้นพบโดย Emile Jaques-Dalcroze ศาสตราจารย์ทางดนตรีชาวสวิส หลักสูตรนี้จะเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากฝึกฝนทักษะทางจังหวะ ดนตรียังเป็นสื่อในการสร้างวินัย รูว่าควรจะทำอะไร เมื่อไร ฝึกการควบคุมตัวเอง ให้การฟัง การสั่งงานของสมอง และร่างกายมีการสอดคล้องเชื่อมโยงกัน อ่านทั้งหมด