Green Fair 09

วิถีการกิน การอยู่ และฤดูกาล (Season food and Living Culture)

10-13 ธันวาคม 2552 ณ อุทยานแบญจสิริ รักษ์สุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อินทรีย์ รับประทานผักผลไม้ตามฤดูกาล สามารถผลิตได้ในท้องถิ่น และส่งเสริมวิถีการกิน-อยู่พื้นบ้าน อ่านทั้งหมด